Het Pad van de Noachied

Kli

          Een van de mooiste definities voor spiritualiteit is bezield leven. Met denken en doen en voelen je richten op wat jouw als mens overstijgt. Het is de verticale verbindingslijn met G'd. Deze primaire basis, is een Heilige ontmoeting, waar je veilig bent, waar je het diepst van je hart kunt uitspreken en bovenal: waar je Gezien wordt. We worden altijd door G'd gezien en gehoord, maar in die speciale connectie die gebed heet, gebeurd iets bijzonders. We ontvangen. We komen tot rust. We worden verfrist, ieder ochtend weer. En iedere avond vertrouwen we ons toe aan de bescherming van de Eeuwige.

Ochtendgebeden.

Het is een goede start om de dag te beginnen met de ochtendgebeden. Deze gebeden komen uit het gebedenboek voor Noachieden (Prayers and Blessings for Noahides, geschreven door Rabbi Weiner). De gebeden worden hardop of zachtjes uitgesproken. Je mag altijd persoonlijke gebeden of stilte toevoegen.


 Bij het ontwaken dient een mens te beseffen in Wiens Aanwezigheid hij is, hij zal zijn gedachten richten op de Koning der Koningen, de Heilige, geprezen is Hij, zoals staat geschreven: “ de hele wereld is vol van Zijn Glorie”. (Jesaja 6:3)

 


Ik wil U dank zeggen eeuwige Koning, want U heeft genadig mijn ziel hersteld in mij, Uw trouw is groot.


Meester van de wereld die regeerde voor enig wezen geschapen was,

Werd toen het heelal naar zijn wil gemaakt werd,

Reeds Koning genoemd.

En later als alles vergaan mocht zijn

zal Hij alleen de ontzagwekkende Koning zijn.

Hij was, Hij is en steeds zal Hij er zijn, in volle glorie.

Hij is Een, en geen ander is met hem gelijk te stellen

of met Hem te verbinden.

Zonder begin, zonder einde, bij Hem is de macht en de heerschappij,

Hij is mijn G’d, mijn levende Verlosser,

Mijn rotsvaste steun in tijd van nood.

Hij geeft mij richting * en is mijn toevlucht,

Bereid mij te helpen** als ik roep.

In Zijn hand geef ik mijn ziel, als ik slaap en als ik waak.

En met mijn ziel ook mijn lichaam.

G’d is met mij, ik ben niet bang.***

 

*Letterlijk: Hij is mijn vaandel.

**Letterlijk: het aandeel in mijn beker.

*** noot van de vertaler: titel van dit gebed is Het Adon Olam.


                                                                                                                            

Gezegend  is Hij  Die  sprak en de wereld kwam tot bestaan. Gezegend is Hij.

Gezegend is Hij Die zegt en doet.

Gezegend is Hij Die besluit en uitvoert.

Gezegend is Hij Die alles wat bestaat creëert.

Gezegend is Hij Die zich ontfermt over de aarde.

Gezegend is Hij Die zich ontfermt over de schepselen.

Gezegend is Hij, Die rijke beloning geeft aan hen die ontzag voor hem hebben.

Gezegend is Hij Die oneindige leeft en voor eeuwig bestaat.

Gezegend is Hij die verlost en redt.

Gezegend is Zijn Naam.

 

Voor de koorleider. Bij een snareninstrument, een psalm, een lied.

Moge G’d ons genadig zijn en ons zegenen. Moge Zijn stralend gelaat voor altijd op ons gericht  zijn, zodat men op aarde Uw weg zal kennen en onder alle volken Uw bevrijdende hulp. 

De volken zullen U prijzen G’d,  alle volken zullen U prijzen. De volken van de aarde zullen blij zijn en zich verheugen, want U zult de volken rechtvaardig oordelen  en leiding geven  aan hen. 

De volken   zullen U prijzen, O G’d, alle volken zullen U  danken en prijzen.

De aarde gaf haar opbrengst, de Eeuwige, onze G’d, zegent ons, daarom heeft men ontzag voor Hem zover de aarde zich uitstrekt. 

                                                                                                               

 Een dankpsalm.

Juich voor G’d, allen op aarde. Dien G’d met vreugde; verschijn voor Hem met juichend gezang.

Weet dat de Eeuwige de G’d is, Hij heeft ons gemaakt, van Hem zijn wij, Zijn volk, de schapen van Zijn weide.

Treed zijn poorten binnen met dank en Zijn voorhoven in met een loflied; geef dank aan Hem en zegen Zijn Naam. Want G’d is goed,  Zijn liefde  is  voor eeuwig en zijn trouw is van geslacht tot geslacht.  

 

Een lofzang van David.

Ik wil U verhogen en prijzen mijn G’d en Koning, Uw Naam prijzen, eeuwig en altijd. Iedere dag wil ik U prijzen, de lof van Uw Naam verkondigen voor eeuwig.

G’d is groot en buitengewoon verheven; er is geen grens aan Zijn almacht.

De ene generatie zal tegen de volgende generatie spreken  over Uw ontzagwekkende daden.

Ik wil spreken over  de heerlijkheid van Uw glorieuze majesteit en over de buitengewone daden die U hebt verricht. Zij verkondigen de macht  van Uw  geweldige daden en ik zal over Uw grootheid vertellen.

Zij maken de kracht van Uw overvloedige goedheid bekend en zingen van Uw rechtvaardigheid.

Genadig en barmhartig is de Eeuwige, eindeloos geduldig en van grote liefde. 


Goed is goed voor allen, Zijn barmhartigheid strekt zich uit over al Zijn werken. Alle schepselen danken U en de godvrezende mensen prijzen U.

Zij zullen de glorie van Uw koninkrijk bekendmaken en vertellen over Uw almacht, zodat de mensen Zijn machtige daden en de glorieuze  pracht van Zijn koninkrijk te weten komen.

Uw koningschap is een koningschap van alle eeuwigheid, Uw heerschappij is van alle geslachten. De Eeuwige steunt allen die vallen,  en richt allen op die gebukt gaan. De ogen van ieder schepsel zien hoopvol naar U op en U geeft voedsel op  de juiste tijd. U opent Uw hand en stelt al wat leeft tevreden. Rechtvaardig is de Eeuwige in al Zijn wegen en liefderijk in al Zijn daden. G’d is dichtbij voor allen die Hem aanroepen, voor allen die Hem in waarheid aanroepen. De wens van hen die ontzag voor Hem hebben, vervult Hij, hun smeken verhoort Hij en  Hij helpt hen. G’d  waakt over allen die van Hem houden en allen die het slechte doen, vernietigt Hij. 

Mijn mond zal een lofzang brengen aan G’d en laat al wat leeft zijn Naam voor altijd prijzen.

 

Prijs G’d! Prijs G’d o mijn ziel. Ik wil G’d prijzen zolang ik leef; Ik wil lofzangen zingen  voor G’d zolang ik besta. Stel u vertrouwen niet op een aanzienlijk persoon noch op een menselijk wezen,  want hij heeft  niet het vermogen om redding aan zichzelf of anderen te geven. Wanneer zijn  ziel het lichaam verlaat, dan keert hij naar zijn aarde weer. Op die dag zijn al zijn plannen verdwenen. 

Gelukkig is hij wiens hulp de G’d van Jacob is, gelukkig is hij wiens hoop is gevestigd op de Eeuwige zijn G’d- Schepper van hemel en aarde, de zee en alles wat daarin is.

Die Zijn waarheid voor altijd beschermt en eeuwig trouw is.

De onderdrukten verschaft Hij recht en de hongerigen geeft hij brood; G’d bevrijdt hen die gebonden zijn. Hij opent de ogen van de blinden, G’d maakt dat de gebukten weer rechtop gaan. De rechtvaardigen heeft Hij lief.

Hij beschermd de vreemdelingen; Hij versterkt de weduwen en de wezen. Hij dwarsboomt de plannen van de boosdoeners. G’d regeert voor eeuwig, uw G’d O Zion, van geslacht op geslacht. Prijs de Eeuwige G’d! (9)


Prijs G’d! Prijs G’d in Zijn heiligdom; prijs Hem en zing lofliederen onder de hemel die vol is van zijn ontzagwekkende kracht en machtige daden. Zing lofzangen die overeenstemmen met Zijn majestueuze grootheid.

Prijs hem met het geluid van de ramshoorn, prijs Hem met harp en lier. Prijs Hem met tamboerijn en dans. Prijs Hem met snaarinstrumenten en fluit. Prijs Hem met klinkende cymbalen; Prijs Hem met kletterende cymbalen! Laat alles wat adem heeft  G’d prijzen. Halleluja! 

                                                                                                                            

Gezegend is G’d voor eeuwig, amen en amen.

Gezegend is G’d vanuit Zion, Hij Die in Jeruzalem woont; prijs G’d!

Gezegend is de Machtige  G’d , de G’d van Israel, Hij alleen doet wonderen.

Gezegend is Zijn glorierijke Naam voor eeuwig, dat heel de aarde vervuld mogen worden met Zijn glorie.

Amen en Amen. 


Almachtige G’d, wij aanvaarden hetgeen geschreven is in Uw Torah:

“U zult op deze dag weten en met uw hele hart beseffen dat er EEN G’d is in de hemel  boven en op de aarde beneden- er is geen ander .” (14)

Wij  bevestigen de  volgende voorschriften: “ U zult G’d, uw G’d   liefhebben met heel uw hart ,  met heel uw  ziel, en met al uw kracht”. (15)  

En zoals er geschreven staat: 

“ Vrees G’d,  uw G’d, en dien Hem, en alleen in Zijn Naam zult u een gelofte uitspreken”.  


Afsluitend gebed.                                                                                                                  

Gezegend bent U, G’d, Eeuwig Opperwezen, die  ons overvloedige  goedheid en liefde schenkt.

Wilt U ons alstublieft  wijsheid, begrip en kennis geven.

Wilt U alstublieft ons berouw aanvaarden, en vergeef onze fouten, vergissingen en zonden.

Wilt U volledig herstel en genezing  geven  van  al onze ziekten en kwalen.

Schenk ons vanuit Uw overvloed alles wat  we nodig hebben voor ons bestaan.


Bespoedig de dag van waarvan gezegd word: “ G’d zal Koning zijn over de gehele aarde; op die dag zal G’d EEN zijn, en Zijn Naam EEN”  

“ Want dan zal Ik de harten van de mensen veranderen opdat zij een pure taal zullen spreken, zodat allen de Naam van G’d zullen aanroepen en Hem zullen dienen met eenzelfde doel”  en “ Niemand zal vernielen noch vernietigen op heel Mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis van G’d  zoals water de zeebodem bedekt”. 

Hoor onze stem, G’d onze Vader, Wilt U genadig over ons zijn en onze gebeden in gunst  aanvaarden.

Gezegend bent U G’d, die naar onze gebeden luistert.


De gebeden komen uit de siddur voor Noachieden: Prayers, blessings, Principles of Faith, and  Divine Service for Noahides.

Avondgebeden.

Aan het einde van de dag bewust  worden van wat deze dag voor jou betekende, de stilte opzoeken en je richten tot G'd. Danken voor leven en werk en liefde, vergeving voor waar we falen, vragen om bescherming en een goede nachtrustZegen G’d, alle dienaren van de Eeuwige, die in de nacht staan in het huis van G’d.

Hef u handen omhoog in  heiligheid, en zegen G’d.

Moge de Eeuwige G’d, Schepper van hemel en aarde u zegenen vanuit Zion.


Overdag zal G’d Zijn goedheid  bevelen, en in de nacht is Zijn lied bij mij; een  gebed tot de G’d van mijn leven.

De redding van de rechtvaardigen  komt van G’d; Hij is hun kracht en tijden van nood. G’d zal hen helpen en bevrijden. Hij zal hen redden van diegenen die kwaad doen en hen verlossen, omdat  zij hun vertrouwen hebben gesteld  in Hem.


Wie verblijft in de schuilplaats van de  Allerhoogste, en wie vertoeft in de schaduw van de Almachtige: ik zeg van de Eeuwige die mijn, mijn beschermer en toevlucht, mijn G’d op wie ik vertrouw, dat Hij het is die u redt van de valstrik, van verwoestende ziekte. Hij zal U bedekken met Zijn vleugels; Zijn waarheid is een schild en pantser. Wees niet bevreesd voor de verschrikking van de nacht, noch voor  de pijl die overdag afgeschoten wordt, noch voor dodelijke ziekte die in het donker sluipt en in de middag slachtoffers maakt.

Al vallen er duizenden aan uw linkerkant en tienduizenden aan uw rechterkant, het zal u niet raken. Kijk met uw ogen en u ziet de vergelding van de slechten.

Omdat u gezegd  hebt: “G’d is mijn helper en de Allerhoogste is mijn bescherming”,  geen kwaad zal uw tent binnenkomen.

Al vallen er duizend aan uw linkerzij, en tienduizend aan uw rechter, u zal het niet raken. Kijk slechts met eigen ogen en u ziet de vergelding van de slechten. Want Hij geeft Zijn engelen opdracht over u te waken op al uw wegen. Zij zullen u dragen op handen, zodat uw voet zich niet stoot aan  steen. Over een jonge leeuw loopt u heen


Omdat u de Eeuwige, mijn beschermer, de Allerhoogste, tot uw toevlucht hebt gemaakt, overkomt u geen ongeluk en komt geen ramp uw tent binnen. Want voor u heeft Hij Zijn engelen opdracht over u te waken op al uw wegen. Op handen zullen ze u dragen zodat  uw voet zich niet zal stoten tegen een steen. Over een leeuw en adder loopt u heen, en vertrapt de jonge leeuw en de slang.

Omdat hij op Mij zijn verlangen gesteld heeft, zal ik hem verlossen; Ik zal hem versterken want hij kent Mijn Naam.

Wanneer hij Mij roept, zal ik hem antwoorden; Ik ben met hem in nood.

Ik zal hem redden en hem in eer herstellen, Ik geef hem  voldoening met een lang leven en zal hem mijn reddende hulp laten zien


Een lied voor de pelgrimstocht.

Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar zal er hulp voor mij komen?

Mijn hulp komt van G’d, Schepper van hemel en aarde. Hij zal niet toestaan dat uw voet wankelt, uw Beschermer sluimert niet. De Beschermer van Israel sluimert noch slaapt. G’d is uw Beschermer, Hij is uw  beschuttende schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u overdag niet  beschadigen, noch de maan bij nacht.

De Eeuwige behoedt u voor alle kwaad; Hij beschermt uw ziel.

De Eeuwige zal uw weggaan en thuiskomen behoeden, nu en voor altijd.


Adon olam (Meester van de wereld)

Meester van de wereld die regeerde voor enig wezen geschapen was, 

Werd toen het heelal naar Zijn wil gemaakt werd,

Reeds Koning genoemd.

En later als alles vergaan mocht zijn

Zal Hij de ontzagwekkende Koning zijn.

Hij was, Hij is en steeds zal Hij er zijn, in volle glorie.

Hij is EEN, en geen ander is met Hem gelijk te stellen

Of met Hem te verbinden.

Zonder begin, zonder einde, bij Hem is de macht en de heerschappij.

Hij is mijn G’d, mijn levende Verlosser

Mijn rotsvaste steun in tijd van nood.

Hij geeft mij richting en is mijn toevlucht,

Bereid mij te helpen als ik roep.

In Zijn hand geef ik mijn ziel, als ik slaap en als ik waak.

En met mijn ziel ook mijn lichaam. G’d is met mij, ik ben niet bang.