Noachieden van de Lage Landen

Kli

B”H


The following daily prayers are translated from the indicated web pages on Asknoah.org, and are presented here with permission from Ask Noah International. They are also included in the booklet Gebeden, Zegeningen en Geloofsbeginselen voor Noachieden. published and copyright 2018 by Ask Noah International.


Ochtendgebeden


( translated from https://asknoah.org/faq/morning-prayers )


Bij het ontwaken dient een mens te beseffen in Wiens Aanwezigheid hij is, dus hij zal zijn gedachten richten op de Koning der Koningen, de Heilige, geprezen is Hij, zoals staat geschreven: “de hele wereld is vol van Zijn Glorie”. (Jesaja 6:3)

 

Wanneer men zichzelf voorbereid heeft tot het gebed, kan men de volgende gebeden reciteren:


Ik wil U dank zeggen eeuwige Koning, want U heeft genadig mijn ziel hersteld in mij, Uw trouw is groot.


Heer van het universum, Die regeerde voordat er iets werd gecreëerd – toen alles volgens Zijn wil werd gemaakt, toen werd Zijn Naam tot Koning uitgeroepen. En wanneer alle dingen één met Hem zullen zijn, zal alleen de Ontzagwekkende regeren. Hij was, Hij is, en Hij zal zijn in glorie. Hij is Een, en er is niets anders om met Hem te vergelijken, of te zeggen dat gelijk is aan Hem. Zonder begin, zonder einde, bij Hem is de macht en de heerschappij. Hij is mijn G-d, mijn eeuwig levende Verlosser, de sterkte van mijn lot in tijden van nood. Hij is mijn vaandel en mijn toevlucht, mijn deel op de dag dat ik roep. Ik vertrouw mijn ziel toe aan Zijn hand als ik slaap en als ik ontwaak. En met mijn ziel, ook mijn lichaam, G-d is met mij, ik zal niet vrezen.


Verklaring van G-d’s Eenheid en Heerschappij:


( translated from https://asknoah.org/faq/noahide_prayer_unity_kingship_of_g-d )


 Almachtige G-d, wij aanvaarden wat geschreven is in Uw Torah: “U zult op deze dag weten en met uw hele hart beseffen dat er Een G-d is in de hemel boven en op de aarde beneden – er is geen ander.” Wij bevestigen de volgende voorschriften: “U zult G-d, uw G-d liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, en met al uw kracht”. En: “Vrees G-d, uw G-d, en dien Hem, en alleen in Zijn Naam zult u een gelofte uitspreken”. En zoals het ook gezegd is: “Vrees G-d en onderhoud Zijn geboden, want dat is de opdracht voor ieder mens”.

Oprecht en innig gebed tot G-d:

( translated from https://asknoah.org/faq/praying-for-needs )

Gezegend bent U, G-d, Eeuwig Opperwezen, die ons overvloedige goedheid en liefde schenkt.

Wilt U ons alstublieft wijsheid, begrip en kennis geven.

Wilt U alstublieft ons berouw aanvaarden, en vergeef onze fouten, vergissingen en zonden.

Wilt U volledig herstel en genezing geven van al onze ziekten en kwalen.

Schenk ons vanuit Uw overvloed alles wat we nodig hebben voor ons bestaan.

Bespoedig de dag van waarvan gezegd word: “G-d zal Koning zijn over de gehele aarde; op die dag zal G-d Een zijn, en Zijn Naam Een”; “Want dan zal Ik de harten van de mensen veranderen opdat zij een pure taal zullen spreken, zodat allen de Naam van G-d zullen aanroepen en Hem zullen dienen met eenzelfde doel”; en “Niemand zal vernielen noch vernietigen op heel Mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis van G-d zoals water de zeebodem bedekt”.

Hoor onze stem, G-d onze Vader, wilt U genadig over ons zijn en onze gebeden in gunst aanvaarden. Gezegend bent U G-d, die naar onze gebeden luistert.

Gebed wanneer men berouw heeft:

( translated from https://asknoah.org/faq/repentance-and-bedtime-prayers )

 G-d, ik heb fouten gemaakt, gezondigd en vrijwillig Uw voorschriften en geboden overtreden, en ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, specifiek met de volgend zonde(n) [noem de betreffende fouten of zonden]. 

Ik ben oprecht beschaamd over mijn zonden, ik heb daar berouw over en ik wil standvastig zijn in het besluit om deze niet meer te doen.

Alstublieft G-d, wilt U in Uw oneindige genade en barmhartigheid mijn zonden en overtredingen vergeven en mij verzoening geven, zoals geschreven is: “Laat de boosdoener zijn weg verlaten en de man van ongerechtigheden zijn gedachten; en laat hem terugkeren naar G-d, en Hij zal zich ontfermen over u, en naar onze G-d, want Hij vergeeft overvloedig.” En het is geschreven: “Zou Ik werkelijk behagen scheppen in de dood van de goddeloze? spreekt de Eeuwige, is het niet dat hij die zich bekeert van zijn wegen, dat hij zal leven?”

Dankzegging na de maaltijd


( translated from https://asknoah.org/faq/short-blessing-after-food )


Zoals Abraham het aan zijn gasten leerde:

Gezegend is de G-d van het universum, van Wiens overvloed we hebben gegeten.


Aanbevolen dankgebed na de maaltijd:

Wij danken U, Meester van de universum, die in zijn grote goedheid, voeding geeft aan de hele wereld, met genade, goedheid, en medelijden. Hij geeft voedsel aan alle levende wezens, want Zijn goedheid is eeuwigdurend. Door Zijn grote goedheid, hebben we geen gebrek aan eten, en moge er voor ons nimmer gebrek aan voedsel zijn, om de wil van Zijn grote Naam. Want Hij, welwillende G-d, voorziet voeding en voedsel voor iedereen, doet goed voor iedereen, en bereidt voedsel voor al Zijn schepselen die Hij heeft geschapen., zoals het gezegd is: U opent Uw hand en U verzadigt de verlangens van ieder levend wezen. Gezegend is de G-d van het universum, van wiens overvloed we hebben gegeten.

Alstublieft, Meester van de universum, in Uw genade, geef ons leven, gezondheid, levensonderhoud en voeding, zodat wij U altijd mogen danken en prijzen. Maakt U ons alstublieft niet afhankelijk van de giften van sterfelijke mensen, noch van hun leningen, maar alleen vertrouwend op Uw volledige, open, en overvloedige hand, opdat we nooit in verlegenheid gebracht worden of beschaamd worden. Dank aan de Eeuwige, want Hij is goed en zijn goedheid duurt voor altijd. Gezegend is de mens die op G-d vertrouwt, want G-d is hem tot bescherming.


Men mag dit gebed aanvullen met persoonlijke verzoeken.

7 verzen voor Noachiedenkinderen om te memoriseren


( translated from https://asknoah.org/7-verses-for-children )


Rabbi J. Immanuel Schochet beveelt deze teksten aan voor kinderen om ze vaak te herhalen en uit het hoofd te leren zodat ze voor het slapen gaan hardop uitgesproken of gezongen kunnen worden.

 

(Genesis 1:1)

In het begin schiep G-d de hemel en de aarde.

 

(Genesis 5:1)

Op de dag dat G-d Adam schiep, Hij schiep hem naar de gelijkenis van G-d.


(Psalmen 34:15)

Keer je af van het kwade en doe het goede; zoek vrede en jaag het.


(Psalmen 145:9)

G-d is goed voor allen en zijn genade strekt zich uit over al Zijn werken.

 

(Spreuken 15:3)

De ogen van G-d zijn over de hele schepping en zien het goede en het kwade.

 

(Job 28:28)

Het ontzag voor G-d is wijsheid, en het je afkeren van het kwade is begrip.

 

(Jesaja 48:17)

Zo zegt G-d, jouw Redder, de Heilige Israëls: Ik ben de Eeuwige, jouw G-d, die je leert wat goed is, en die je leid op de weg die je moet gaan.