Dutch Noahide Community

Kli

WELKOM OP DE SITE VAN DUTCH NOAHIDE COMMUNITY

Wat zijn Noachieden (B'nei Noach)?


Noachieden zijn mensen die zich herkennen in het (orthodox) Judaisme. Ook wel Hebreeuwse Bijbel Volgers genoemd.

Noachieden kiezen voor een levensstijl die in overeenstemming is met de Torah, en voor zover van toepassing op niet-Joodse mensen. 

Het is geen nieuwe religie, maar een levenswijze die gekenmerkt wordt door het volgen van de zeven Noachidische voorschriften (Sheva Mitzvot B'nei Noach). Het zijn eigenlijk zeven categorieën die uitgesplitst worden zodat ze in praktische situaties goed toegepast kunnen worden.


De identiteit van de G-dvrezende Noachieden kenmerkt zich door de navolging van de zeven Noachidische  principes, die G-d via Mozes aan de mensheid heeft gegeven om rechtvaardig en en met vreugde in deze wereld te leven, de Schepper te eren en voldoening te vinden in het vervullen van de persoonlijke opdracht.


Noachied zijn: een pelgrimsreis met onverwachte wendingen en vergezichten. Een passie voor recht en gerechtigheid. Een passie voor het zoeken van de Eeuwige. Zowel op het vlak van persoonlijke ontwikkeling als op gebieden van ethiek, gezondheidszorg en politiek komt dat tot uitdrukking in het vergroten van de awareness van het respect voor de aarde en de bewoners (mensen en dieren). De rechten en plichten van ieder mens durven benoemen en naleven. Bescherming van het leven gedurende de hele levensloop van de mens. 


Wat doet Dutch Noahide Community?

Dutch Noahide Community is een zelfstandige en particuliere organisatie die zich vooral richt op informatieverstrekking. Onderbouwing en studiemogelijkheden worden oa mogelijk gemaakt door de connectie met de Noahide Academy in Jerusalem. 

NEDERLANDS GEBEDENBOEK VOOR NOACHIEDEN


De Nederlandse vertaling van het Gebedenboek voor Noachieden is op voorraad en nu te bestellen. 

Wil je een of meerdere exemplaren, stuur dan een mailtje naar:  [email protected]

De boekjes zijn 7.50 per stuk excl verzendkosten.Het boekje bevat 68 pagina's en is geschreven door Rabbi Moshe Weiner (auteur van The Divine Code) en Rabbi Immanuel Schochet. De inhoud bestaat uit een  kernachtig eerste deel wat  uitleg geeft over de het besef van G-d, de Noachidische weg en persoonlijk berouw en bekering. In het tweede gedeelte staan de ochtend- en avondgebeden, zegeningen voor eten en drinken en dankzegging na de maaltijd, maar ook gebeden voor o.a. zieke mensen en reizigers.

Een boekje om iedere dag te gebruiken en altijd bij je te hebben.


Living a Noahide Life


In de Tenach (bijbel) wordt door G-d (via Mozes) richtlijnen en opdrachten gegeven opdat de mens een goed leven kan leiden. Vriendelijkheid en  daden van goedheid aan armen, zieken of hulpbehoevende mensen staan daarin centraal. De aarde op een integere en goede manier beheren.

Hoe blijf je als mens integer en authentiek, niet door de massa te volgen, niet door je constant aan te passen aan de wensen van ander mensen. Maar oprecht te zoeken naar wijsheid en je eigen weg zuiver te houden."De Torah is een levensboom voor degenen die eraan vasthouden ... Rabbie Menachem Mendel Schneerson zegt over het goede en het kwade in de mens:

 "Daarom moet alles wat zich in de wereld voordoet, zelfs het schijnbare slechte, zoals natuurrampen, uiteindelijk goed zijn. Evenzo is de negatieve neiging binnen de mens, die in essentie het goede wil doen, slechts een mechanisme in G -d's ontwerp om de vrije keuze te bewerkstelligen". Want als Gd een wereld zou hebben geschapen die volledig en uitsluitend goed is, zonder enige inspanningen van de mensheid om dit te bereiken, dan zou er geen of weinig waardering zijn voor goedheid". 

Dr. Michael Schulman over de Noachidische Code.

God gaf de eerste zes geboden aan Adam en Hava (Eva), de eerste menselijke wezens. Deze geboden werden aan Noach herhaald en een zevende gebod werd toegevoegd, toen God na de zondvloed het verbond van de regenboog met Noach en alle wezens van de wereld vestigde. Dit verbond is niet afhankelijk van het naleven door de mens van deze Zeven Wetten van Noach. Integendeel, de Noahide-code vestigde de context en het uiteindelijke doel voor een hernieuwde wereld waarin dit verbond de open en blijvende uitdrukking zou kunnen zijn van Gods liefde voor Zijn schepping. Het was Gods belofte aan alle levende wezens dat Hij nooit opnieuw alle landleven van de wereld zou vernietigen, zoals gesteld in Genesis 9:11 - "nooit meer zal er een vloed zijn om de aarde te vernietigen." Het Verbond van de Regenboog heeft ook een innerlijke betekenis: het was Gods belofte dat Hij altijd het oprechte persoonlijke berouw van iemand zou accepteren als het aan hem was gericht. Vanaf dat moment schonk God de mensheid het vermogen om zijn vergeving te zoeken en te verkrijgen, en daarmee verzekerde hij dat iemands vrijheid om het goede te kiezen ook de kracht omvat om te overwinnen boven dierlijke en egocentrische verlangens.

Toch konden de Zeven Geboden ontvangen door Noah op een later tijdstip worden aangevochten door een charismatische misleider die ook beweerde een profeet te zijn, en hoe zou iemand weten welke weg hij zou moeten volgen? Dit wijst op het bijzondere belang van de openbaring op de berg Sinaï voor het Joodse volk, 50 dagen nadat God hen uit de slavernij in Egypte had gebracht. Op de berg Sinaï openbaarde de Schepper Zichzelf aan een natie van ten minste drie miljoen mensen, waardoor ze allemaal getuigen waren om te getuigen van hun toekomstige kinderen en de wereld, zodat geen enkele generatie in een leven kon opstaan ​​om de profetie en instructie die de Mozes ontving, wat de Torah wordt genoemd. Inbegrepen in de Thora was de Noahide-code, die bewaard moest worden voor de generaties van de mensheid. Het hele boek van Genesis en het boek van Exodus tot en met de komst van de Israëlieten op de berg Sinaï werden door God aan Mozes opgedragen toen zij daar aankwamen. Er was toen een eerste verbond gesloten tussen God en de Israëlieten in dat eerste deel van de Geschreven Thora, waarin zij de Noachidecode accepteerden. Zo werd de Goddelijke morele code van Zeven (Universele) Geboden vernieuwd, nadat deze door de rest van de naties was verwaarloosd. Dat was vier dagen voordat de Ten (Joodse) geboden openlijk door God werden uitgesproken voor alle Israëlieten, op welk moment zij het Joodse volk werden.

(Door: Rabbi Dr. Michael Schulman, originele text en copyright  © by Asknoah.org)


"Know this day and take to your heart....."

“Know this day and take unto your heart that Havaya is Elokim (God is the Lord) in the heavens above and upon the earth below; there is no other” [Deut. 4:39].

This requires explanation:

For would it occur to you that there is a god dwelling in the waters beneath the earth, so that it is necessary to negate it so strongly as to say, “Take unto your heart?”

It is written, “Forever, Oh God, Your Word stands firm in the heavens” [Ps. 119:89].

The Baal Shem Tov of blessed memory, has explained that “Your word” which You uttered, “Let there be a firmament in the midst of the waters…,” [Gen. 1:6] these very words and letters stand firmly forever within the firmament of heaven and are forever clothed within all the heavens to give them life, as it is written,”The word of our God shall stand firm forever” [Isa. 40.8] …

For if the letters were to depart even for an instant, God forbid, and return to their source, all the heavens would become naught and absolute nothingness, and it would be as though they had never existed at all, exactly as before the utterance “Let there be a firmament.”  And so it is with all created things in all the upper and lower worlds, and even this physical earth which is the “Kingdom of the silent” (inanimate).

If the letters of the Ten Utterances  by which the earth was created during the Six Days Of Creation were to depart from it but for an instant, God forbid, it would revert to naught and nothingness exactly as before the Six Days of Creation. This thought was expressed by the AriZal (Rabbi Yitzchak Luria Ashkenazi, 1514-1572) of blessed memory, when he said that even in completely inanimate matter, such as stones or earth or water, there is a soul and spiritual life-force – that is, the enclothing of the “Letters of speech” of the Ten Utterances which give life and existence to inanimate matter that it might arise out of the naught and nothingness which preceded the Six Days of Creation.

Indeed, this is an even greater miracle than, for example, the splitting of the Red Sea.  For then, God drove back the sea by a strong east wind all the night and the waters were divided and stood upright as a wall. [Ex. 14:21-22]  If God had stopped the wind, the waters would have instantly flowed downward, as is their way and nature, and undoubtedly they would not have stood upright as a wall… how much more so is it in the creation of being out of nothing which transcends nature and is far more miraculous than the splitting of the Red Sea, that with the withdrawal of the power of the Creator from the thing created, God forbid, it would revert to naught and complete non-existence.  Rather, the Activating Force of the Creator must continuously be in the thing created to give it life and existence.  These forces are the “letters of speech” of the Ten Utterances by which [beings] were created…

Now … every intelligent person will understand clearly that each creature and being is actually considered naught and absolute nothingness in relation to the Activating Force and “Breath of His mouth” (Ps. 33:6) which is in the created thing, continually calling it into existence and bringing it from absolute non-being into being… that alone continuously brings it forth…  Hence, there is truly nothing besides Him.

An illustration of this is the light of the sun which illuminates the earth…Now, it is self-evident that this light is also present in the very body and matter of the sun-globe itself…  However, there in its own place, this radiance is considered naught and complete nothingness, for it is absolutely non-existent in relation to the body of the sun-globe which is the source of this light and radiance, inasmuch as this radiance and light is merely the illumination which shines from the body of the sun-globe itself.  It is only in the space of the universe, under the heavens and on the earth, where the body of the sun-globe is not present, that this light appears to the eye to have actual existence. And here the term “existence” can truly be applied to it, whereas when it is in its source, in the body of the sun, the term “existence” cannot be applied to it at all…

The exact parallel to this illustration is the relationship between all created things and the Divine flow (of the life force) from the “Breath of His mouth,” which flows upon them and brings them into existence.  God is their source, and they themselves are merely like a diffusing light and effulgence from the flow and spirit of God, which issues forth and becomes clothed in them and brings them from naught into being…The term “existence” can be applied to all created things only [as they appear] to our corporeal eyes, for we do not see nor comprehend at all the source, which is the spirit of God, that brings them into existence… But the illustration is apparently not completely identical with the object of comparison. For in the illustration, the source (the sun) is not present at all in the space of the universe and upon the face of the earth where its light is seen as actually existing.  Whereas, all created things are always within their source, and it is only that the source is not visible to our physical eyes.

If so, why are they not nullified in their source?

It is written, “For a sun and a shield is Havaya Elokim.” (Ps. 84:12)  The explanation of this verse:  “Shield” is a covering for the sun, to protect the creatures so that they should be able to bear [its heat].  As our Sages of blessed memory said, “In Time to Come (the Messianic Era), the Holy One blessed be He, will take out the sun from it sheath, the wicked shall be punished by it…” [Talmud, Nedarim 8b]. Now, just as the covering shields [i.e. conceals] the sun, so does the name Elokim shield [i.e. conceal] the name Havaya, blessed be He.

The meaning of the name Havaya is “That which brings everything in to existence from nothing,” … indicating that the action is present and continuous.  For the fact that they were created during the Six Days of Creation is not sufficient for their continued existence, as explained above.  In the enumeration of the praises of the Holy One, blessed be He, it is written, “the Great, the Mighty” (Deut.10:17), etc.

“The Great” refers to the attribute of Kindness and the spreading force of the life-force into all the worlds and created things without end or limit so that they shall be created from nothing and exist through Gratuitous Kindness.  And the attribute of Kindness is called Greatness for it comes from the greatness of the Holy One, blessed be He, in his Glory and Essence, for “G-d is great and His greatness is unsearchable” (Ps. 145:3), and therefore, He also causes life-force and existence from nothing to issue forth for an unlimited number of worlds and creatures, for “It is the nature of the beneficient to do good.”…

And just as it is impossible for any creature’s mind to apprehend His attribute of Geatness, which is the ability to create a being out of nothing and give it life, as it is written, “The world is built by kindness” (Ps. 89:3), exactly so it is not possible for him to apprehend the Divine attribute of Might (Restraint), which is the quality of Tzimtzum (contraction) and restraint of the spreading forth of the life-force … in a revealed way, but rather with His Countenance concealed.  For the life-force conceals itself in the body of the created being and it appears as though the body… has independent existence… The concealing of the life-force is called “Vessels” and the life-force itself is called “Light.” [The “Vessels” and “Light” in combination are the revealed ten Divine Attributes (Kindness, Might/Judgement, Mercy/Beauty, etc.)]

Concerning this the Sages of blessed memory said, “Originally it arose in God’s thought to create the world with the attribute of stern judgement (i.e., complete concealment); He saw, however, that the world could not endure, so He combined with it the attribute of mercy,” that is, the revelation of G-dliness through the Righteous (such as Noah, Abraham, Moses, etc.) and the signs and miracles recorded in the Torah.” … Before the Messianic Era, it is only the Righteous in the heavenly Paradise who are granted the reward of comprehending the spreading forth of the life-force and light which issues from these two Divine Attributes, Kindness and Might.

Selections from The Gate of Oneness and Faith, by Rabbi Schneur Zalman of Liadi (1745-1812),  pub. Kehot Publication Society, Brooklyn, NY.

The content of this page is reproduced from Asknoah.org, with permission.


door ★ Owner | 0 comments
door ★ Owner | 0 comments
door ★ Owner | 0 comments
door ★ Owner | 0 comments